Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MATADENT S.C.

obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 roku

Sklep internetowy, działający pod adresem www.matadent.pl,

prowadzony jest przez MATADENT S.C. Anna Lorenc-Siwek, Katarzyna Kowal

NIP 6372087762

REGON 120399271

z siedzibami:

Ul.Kluczewska 2, 32-300 Olkusz

Ul. Biema 5b, 32-300 Olkusz

e-mail: matadent@interia.pl

telefon kom:  +48 608 336 931, +48 501 597 315

numer konta: PKO BP oddział w Olkuszu  44 1020 2430 0000 8002 0029 7176

 1. Klientem naszego sklepu internetowego MATADENT S.C. może być każdy lekarz , technik dentystyczny, który prowadzi swoją działalność na terenie Polski, oraz jest zarejestrowany w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). MATADENT S.C. prowadzi sprzedaż głównie detaliczną. Zamówienia hurtowe realizowane będą poprzez osobny kanał sprzedaży. Zamówienia takie należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: matadent@interia.pl. lub telefonicznie. Każdy klient zainteresowany produktami do dalszej odsprzedaży jest traktowany indywidualnie.
 2. Sprzedaż dla klienta możliwa jest tylko na terenie Polski.
 3. Zamówienie w sklepie internetowym www.matadent.pl może złożyć wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, która ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych lub działa przez swojego przedstawiciela ustawowego lub dla niej ustanowionego (w przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnych) i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium RP.
 4. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Możliwość składania zamówień poprzez sklep internetowy matadent.pl mają osoby które dokonają dobrowolnej rejestracji .
 6. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich oraz zakazane jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym. Obowiązkiem klienta jest również wprowadzenie danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. MATADENT S.C. zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu czasowego lub bezterminowego bez uprzedniego powiadomienia do sklepu użytkownikom, którzy próbują dokonać czynności niezgodnych z obowiązującym prawem, etyką lub nienależycie wywiązują się z zobowiązań wobec MATADENT S.C.
 8. Staramy się aby wysyłać towar dla naszych klientów jak najszybciej po wpłynięciu zamówienia. Standardowo czas realizacji zamówienia to 1 do 2 dni roboczych. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Czasami biorąc pod uwagę nieprzewidziane okoliczności czas ten może się wydłużyć jak również w przypadku towaru dostępnego na zamówienie lub niedostępnego na magazynie. W przypadku braku dostępności towaru na rynku lub niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z powodu braku zamówionego towaru lub braku zamówionej ilości towaru,  sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej zawiadomi niezwłocznie kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący może nie zaakceptować innego terminu realizacji zamówienia. W w/w przypadkach żadna ze stron nie będzie ponosiła względem siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 9. Zamówienia złożone do godziny 13:00 będę realizowane natychmiast tego samego dnia . Zakupy dokonane po godzinie 13:00 będą realizowane w pierwszej kolejności dnia następnego. Zakupy realizują firmy spedycyjne FEDEX lub DHL. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 10. MATADENT S.C. zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówień pochodzących od klientów, którzy błędnie lub częściowo wypełnili formularz rejestracyjny. Zamówienia będą odrzucane również, gdy: we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
 11. MATADENT S.C. zastrzega sobie również prawo do odmowy realizacji zamówienia, anulowania transakcji bez podania przyczyny. MATADENT S.C. głównie będzie anulował transakcje z błędnie lub w mogącym budzić wątpliwości wypełnionym formularzem, zakupu hurtowego lub w przypadku podejrzenia, że zakup został dokonany przez złośliwe oprogramowanie. MATADENT S.C. ma prawo do odmowy realizacji kolejnych zamówień w przypadku zaległości w płatnościach zamawiającego w stosunku do firmy MATADENT S.C. aż do momentu uiszczenia całej kwoty zadłużenia.
 12. Po przyjęciu zamówienia w uzasadnionych przypadkach pracownik MATADENT S.C. może skontaktować się z nabywcą na podany numer telefonu w celu potwierdzenia zamówienia.
 13. Do zamówienia zostanie doliczona opłata logistyczna w kwocie 13.90 PLN (brutto) przy dostawie na terenie Polski. W przypadku zamówień z dostawą poza terytorium Polski opłata logistyczna jest zawsze ustalana indywidualnie przez Sprzedawcę i doliczana do wartości zamówienia.
 14. Umieszczone zdjęcia produktów są poglądowe. Czasami mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu lecz nie zmienia to jego właściwości i nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń. Opisy i zdjęcia produktów oraz publikowane dane techniczne mogą zawierać uchybienia lub błędy, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. Jeśli pojawi się jakakolwiek wątpliwość należy skontaktować się z obsługą firmy MATADENT S.C.
 15. Ceny podawane w matadent.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT oraz cła. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu jest wiążąca od momentu złożenia przez klienta zamówienia i nie ulegnie ona zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym MATADENT S.C. które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez klienta zamówienia. MATADENT S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany cen z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę MATADENT S.C.  W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się na witrynie internetowej MATADENT S.C., klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy doliczane są do przesyłki zawierającej wszystkie zakupione przez Klienta towary w  danym zamówieniu. Koszty przesyłki kalkulowane są w oparciu o cennik firmy kurierskiej.
 16. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania – odbioru towaru, na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Nabywca odbierając towar zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem. Produkty które oferujemy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych opakowania transportowego (wgniecenia, nienaturalne załamania, uszkodzenia folii ochronnej itp), powstałych podczas transportu klient powinien niezwłocznie poinformować dostawcę (kuriera) o zaistniałym fakcie i zażądać otwarcia przesyłki w jego obecności, lub odmówić przyjęcia przesyłki wypełniając stosowne dokumenty. W przypadku uszkodzeń powstałych w trakcie transportu klient powinien żądać od przewoźnika sporządzenia odpowiedniego protokołu. Na tej podstawie możliwe jest zgłoszenie reklamacyjne gdy do uszkodzenia doszło z winy przewoźnika któremu sprzedawca powierzył dostawę. Niedopełnienie przez klienta któregokolwiek z w/w  skutkuje brakiem możliwości reklamowania otrzymanego towaru ponieważ tylko w przypadku odpowiednio udokumentowanych uszkodzeń sprzedawca zobowiązuje się do ponownej wysyłki uszkodzonych produktów w najkrótszym możliwym terminie, lub zwrotu wartości.
 17. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 18. MATADENT S.C. wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT. Faktura VAT wraz z dokumentami gwarancyjnymi wydawana jest z towarem. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu jego uzupełnienia.
 19. Formy płatności w sklepie internetowym MATADENT S.C to:

*  przedpłata (przed odbiorem Towaru) – kupujący dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy : PKO BP oddział w Olkuszu  44 1020 2430 0000 8002 0029 7176 .   Zapłata powinna nastąpić w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia przez kupującego. Za dzień zapłaty uznawany jest dzień uznania rachunku bankowego sprzedawcy. W razie niedokonania płatności w powyższym terminie, zamówienie złożone przez kupującego zostanie anulowane.

*  płatność za pomocą bankowości elektronicznej (przed odbiorem towaru). Usługi w tym zakresie świadczy DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15,NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł, PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin . Niedokonanie płatności  skutkuje anulowaniem  złożonego zamówienia.

*  płatność przy odbiorze – Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar w siedzibie Sprzedawcy lub od doręczyciela-kuriera . Podczas odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy jak również podczas odbioru towaru od doręczyciela- kuriera następuje płatność gotówką.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY /ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

* Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku “O prawach konsumenta”, (Dz.U. 2014 poz. 827), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego na www.matadent.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie czternastu dni.

* W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany lub przekazać osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania.

* Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia/gratisy które otrzymał lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.

* Zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 126 poz. 1381) zwroty i reklamacje nie mogą dotyczyć produktów leczniczych i wyrobów medycznych, o których mowa w ustawie (Rozdział 7, Artykuł 96, Punkt 5).

* Zakupione produkty lecznicze i wyroby medyczne, mogą być reklamowane wyłącznie w przypadku wad jakościowych lub ich nieprawidłowego wydania (Dz. U. z 2001 r. Nr 126 poz. 1381, Rozdział 7, Artykuł 96, Punkt 6). Zwroty mogą być dokonane tylko z dowodem zakupu. Zwracane produkty muszą być w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania.

* Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 , punkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

* Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

* Towar zwracany, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym.W przypadku niespełnienia powyższych warunków  zwrot nie zostanie przyjęty.

* Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania.

* Aby odstąpić od umowy należy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru poinformować nasz sklep o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie w formie pisemnej,  mailowej lub ustnej należy odesłać na adres:  MATADENT S.C. Ul.Kluczewska 2, 32-300 Olkusz lub adres mailowy matadent@interia.pl  lub przekazać oświadczenie telefonicznie tel.: +48 608 336 931 lub +48 32 / 747 83 65.

* Jeśli wszystkie w/w. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, przelew pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi niezwłocznie, poprzez e-przelew na rachunek bankowy, użyty we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru lub poprzez wykonanie przelewu przez MATADENT S.C. na wskazane przez zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówką.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

* Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmii za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, a zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Kupującemu.

* Towary sprzedawane w sklepie internetowym  MATADENT S.C. mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

* Rozpatrzenie reklamacji następuje nie później niż w ciągu 21 dni roboczych od ich pisemnego wpłynięcia. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa MATADENTS.C. Wadę zweryfikuje MATADENT S.C. lub serwis producenta. Wada zostanie zopiniowana czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Aby odesłać towar klient ma obowiązek dokonać zgłoszenia pisemnego poprzez maila : matadent@interia.pl . Można też dokonać zgłoszenia telefonicznie.  Towar do działu reklamacji należy wysyłać na adres: MATADENT S.C. ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz

* Sprzedawca, rozstrzygając reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Kupującego, wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Kupujący ma również możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji będzie wadą istotną, a także w razie braku możliwości wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady albo gdy Towar był już wymieniany lub naprawiany, Sprzedawca zwróci Kupującemu należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

* Towar powinien być kompletny, zawierać oryginalne opakowanie zapewniające odpowiednią ochronę produktu aby umożliwić bezpieczny transport oraz dołączony bardzo dokładny opis uszkodzeń wraz z opisem sytuacji kiedy dana usterka występuje, oryginał gwarancji lub kserokopia faktury zakupu wraz z żądaniami reklamacyjnymi. Należy również określić jaki jest tryb reklamowania czy z tytułu gwarancji czy niezgodności towaru z umową.

* Klient może wysłać towar do naprawy gwarancyjnej na koszt MATADENT S.C. za pośrednictwem firmy spedycyjnej tylko i wyłącznie FEDEX lub DHL.  Wysłany towar musi być ubezpieczony i bezpiecznie zapakowany. Po naprawie towar zostanie odesłany na koszt MATADENT S.C. W przypadku wysłania towaru do naprawy gwarancyjnej za pośrednictwem innego przewoźnika koszty transportu pokrywa nadawca. Jeżeli towar wysłany do naprawy gwarancyjnej dostarczony do MATADENT S.C. okaże się sprawny a usterka nie zostanie wykryta zostanie naliczona opłata za usługę diagnostyczną wraz z kosztami  przesyłki.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Złożenie zamówienia lub zarejestrowanie się w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zależnym od celu rejestracji. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu internetowego MATADENT S.C. przetwarzane są przez MATADENT S.C. wyłącznie w celach realizacji umowy, informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez MATADENT S.C. realizowanych drogą elektroniczną oraz pocztową, pod warunkiem, iż Klient wyrazi na to zgodę. Jeżeli przy rejestracji kupujący wyrazi wolę subskrypcji biuletynu informacyjnego sklepu, dane osobowe kupującego będą przetwarzanie w celu wysyłki materiałów o charakterze promocyjnym. Wszelkie czynności na danych osobowych wykonujemy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich poprawiania i usunięcia w zakresie nie kolidującym z innymi przepisami prawnymi.  Akceptując niniejszy regulamin, Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi kupującego i są one prawdziwe oraz aktualne. W razie podania przez kupującego danych osobowych osób trzecich, kupujący oświadcza, że jest umocowany do podania tych danych, a także do zezwolenia na ich przetwarzanie przez sprzedawcę.

 1. MATADENT S.C. nie ponosi odpowiedzialności za przekazywanie, przez klienta loginu i hasła osobom i/lub firmom trzecim.
 2. MATADENT S.C. może obciążyć klienta kwotą Faktury VAT za zamówienia złożone przez osoby do tego nie uprawnione posługujące się poprawnym loginem i hasłem klienta.
 3. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Akceptując niniejszy regulamin, kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez sprzedawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez kupującego adres e-mail.
 5. kupujący, akceptując niniejszy regulamin, zgadza się na zbieranie i udostępnianie sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w sklepie internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności kupujących.
 6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego regulaminu pomiędzy sprzedawcą a kupującym, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według siedziby sprzedawcy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail podany przez kupującego, a także za usuwanie i blokowanie korespondencji elektronicznej (e-mail) przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu końcowym używanym przez kupującego w ramach obowiązującego prawa.
 8. Odpowiedzialność usługodawcy-sprzedawcy w stosunku do usługobiorcy-klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Usługodawca-sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy-klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy-klienta.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo aby w każdej chwili zmienić niniejszy regulamin z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej MATADENT S.C. w związku z czym klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.